verslag ALV

Verslag van de 20e Algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Oosthuizen

Gehouden op 25 april 2017, café Seevanck te Oosthuizen
 
Aanwezig: leden van de HVO
Afmelding ontvangen van: Sibrand Martens, Willem en Frida Tromp, fam. Back-Koster, Anneke Middelbeek, Mariska Broertjes, fam. Lansen, Nico Frederiks, Henri Posno.
 

 1. Opening van de voorzitter, Gerrit van der Meer.

De voorzitter begint voordat hij alle aanwezigen welkom heet zijn welkomstwoord met het benoemen dat de Historische Vereniging Oosthuizen zich in zwaar weer bevindt. Speciaal welkom geheten worden de heren Hans Schütt en Dirk Dijkshoorn, vertegenwoordigers van de gemeente Edam-Volendam.

Allereerst geeft de voorzitter aan dat het bestuurslid Henri Posno niet aanwezig kan zijn, omdat hij herstellende is van een knieoperatie, en dat Ewout Schurink hem vanavond vervangt. De Historische Vereniging Oosthuizen is op zoek naar nieuwe bestuursleden, bruisende jongere bestuursleden die een nieuw élan kunnen brengen binnen de vereniging. Op dit moment is door afwezigheid van Henri Posno is de vereniging op zoek naar iemand die kan helpen met het digitaliseren van materiaal. Henri levert een grote bijdrage bij het digitaliseren van documenten, foto’s en ander digitaal gerelateerde werkzaamheden én in deze digitale wereld is dat onontbeerlijk! Daarnaast heeft onze penningmeester aangegeven en graag iemand zou willen inwerken komend jaar. Ook de voorzitter heeft aangegeven dat hij na vijfentwintig jaar wat meer op de zijlijn wil functioneren. Kortom wij hopen met deze oproep een paar jonge enthousiaste bestuursleden te kunnen verwelkomen!

Ten tweede baart de huisvesting ons zorgen. We zitten nu op een prachtige locatie, maar op langer termijn is dit financieel niet haalbaar. Er zal hier op termijn een oplossing voor gezocht moeten worden.

De voorzitter geeft aan dat er dit jaar wederom is gewerkt aan een prachtige Achteruitkijkspiegel én dat er veel vrijwilligers hun steentje hebben bijgedragen bij de verspreiding van de Achteruitkijkspiegel en de inning van de contributie evenals bij de verhuizing naar de nieuwe locatie op het industrieterrein boven Autorijschool Vlaar.

Tevens heeft de voorzitter aandacht voor een aantal leden die ons dit jaar zijn ontvallen; het echtpaar Willem en Rien Jonkman -in de Achteruitkijkspiegel van 2016 heeft Jan Frikkée een memoriam over hen geschreven-, één van onze oprichters en erelid Ger Bakker en een belangrijke initiator voor de oprichting van de vereniging Trees van Praag-Haremaker. Van deze laatst genoemde zal een in memoriam verschijnen in de volgende Achteruitkijkspiegel.
 

 1. Vaststellen van het verslag van de 19e Algemene Ledenvergadering.

Het verslag is goedgekeurd.
 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er heeft zich een nieuwe penningmeester aangemeld, na meegelopen te hebben met de werkzaamheden van Lou Schuitemaker, zal de kandidaat bepalen wel of niet zich hier definitief voor aan te melden.

Voor de digitale aanvulling heeft Nick Ruiter uit Hobrede zich aangemeld en er heeft zich tevens een tweede kandidaat, namelijk Dolf van Munster, aangemeld voor het aanpakken van de website.
 

 1. Huisvesting: tijdelijk onderkomen.

Cees Knops geeft een verslag van de genomen acties om het voorbestaan van onze vereniging. Cees wordt in deze bedankt voor zijn inzet in deze.
 

 1. Jaarverslag van de secretaris 2016

Gezien de afwezigheid van de secretaris leest Cees Knops het door de secretaris gemaakte verslag voor. Cees Knops en Gerrit van der Meer zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het zoeken van een huisvesting voor de HVO. De Rabobank heeft vorig jaar het huisvestigingscontract opgezegd, waardoor er naar een nieuwe plek gezocht moest worden. Het bleek een moeilijke zoektocht. In eerste instantie was de hoop gevestigd op de oude plek te kunnen blijven, boven de Onderlige verzekeringen Waterland, maar dat was niet mogelijk. Uiteindelijk hebben we ruimte boven Gerard Vlaar gevonden.

Een verhuizing neemt zoals jullie weten veel tijd en vergt organisatievermogen en we zijn als vereniging dan ook dankbaar dat veel dorpsgenoten belangeloos meegeholpen hebben met de verhuizing naar de nieuwe plek. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk stukgoed te bewaren, maar hebben ook een schifting moeten maken. Een groot gedeelte van het materiaal, vooral de grote stukken, zijn opgeslagen in de hooiberg van de boerderij van de gebroeders Frikkee.

Voorlopig hebben we een huisvesting waar vanuit we weer verder kunnen met onze bezigheden. Het verzorgen van de Achteruitkijkspiegel, het verzamelen van informatie etc. Het is een tijdelijk onderkomen, we blijven op zoek naar geschikte betaalbare ruimte waar gewerkt kan worden maar waar we ook kunnen exposeren en plaatsgenoten kunnen ontvangen en aan de leerlingen van de basisschool wat van de geschiedenis van Oosthuizen en omstreken kunnen tonen.

Volgend jaar bestaat de Nederlandse Hervormde kerk vijfhonderd jaar. Als HVO zijn we thans aan het kijken of we daar een bijdrage kunnen leveren. Tevens zijn we bezig met schoolfoto-expositie onder de titel “honderd jaar school in beeld, schoolfoto’s van 1900 tot 2000” te organiseren. En natuurlijk wordt er ook weer gewerkt aan de jaarlijkse Achteruitkijkspiegel.

Naast deze activiteiten zijn we als bestuur druk bezig met te bedenken hoe we jongeren kunnen interesseren voor de HVO. Allereerst om naar de door onze georganiseerde activiteiten te komen, ten tweede om een actieve bijdrage te leveren voor onze verenging. Ideeën? Zin om mee te denken? U bent van harte welkom!
 

 1. Jaarverslag van de penningmeester 2016

 

Cees Knops doet verslag van het reilen en zeilen van de financiële wegen van het afgelopen jaar onder bezielende en nauwkeurige leiding van Lou Schuitemaker. Het ziet er wederom weer goed uit, maar er voor de toekomst zien we een nijpend tekort waarop wél geanticipeerd zal moeten worden, zie punt 10.
 

 1. Verslag van de kascommissie 2016

Penningmeester Lou Schuitemaker heeft met de benoemde kascommissieleden Bart Lansen en Arian Ossebaar de boeken gecontroleerd. Na goedkeuring ondertekent de voorzitter het verslag. Bart Lansen en Arian Ossebaar worden bedankt voor hun inzet.
 

 1. Benoeming kascommissie 2017

Bart Lansen en Arian Ossebaar zullen in 2017 nogmaals de controle van de kas voor hun rekening nemen. Nico Frederiks is in 2016 door de vergadering als reservelid benoemd. De voorzitter heeft voorafgaand aan de vergadering Jan van der Leij en Willem van den Anker gevraagd om als kascommissie te functioneren. Met goedkeuring van de vergadering zijn zij benoemd.
 

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn: Lou Schuitemaker, Cees Knops en Ewout Schurink. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld zijn zij per acclamatie herkozen, echter blijft Lou Schuitemaker aan totdat de nieuwe  penningmeester is aangesteld en blijft Cees Knops wel bestuurslid maar neemt Mariska Broertjes zijn functie over als vice-voorzitter.

De voorzitter toont zich verheugd dat de bestuursleden zich wederom willen inzetten voor de vereniging, hetzij op een andere wijze.
 

 1. Voorstel tot contributieverhoging naar vijftien euro per jaar

Sinds de invoeren van de euro in 2002 bedraagt de contributie tien euro. Dit was mogelijk doordat we slechts de kosten van gas en licht voor de huisvesting van het voormalige Rabo-kantoor aan de Rabo hoefde te betalen. In de toekomst zullen we wel degelijk huur moeten betalen voor de gebruikte locatie. De meeste historische verenigingen vragen al jaren vijftien euro vandaar het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van de HVO om akkoord te gaan met deze contributieverhoging. Er is geen bezwaar ingediend door de vergadering waardoor de contributie gesteld is op vijftien euro per jaar.
 

 1. Activiteiten 2017

Deze zijn al benoemd bij punt 5.
 

 1. Rondvraag

Jaap Honijk vraagt zich af of de huurprijs bij Vlaar ‘all inn’ is waar bevestigend antwoord opgegeven wordt. Jan van der Leij geeft een pluim aan diegene die zorg hebben gedragen voor de verzorging tijdens de verhuizing, welke verzorgd is door Marijke Brouwer en georganiseerd door André Brouwer en Gerrit van der Meer.
 

 1. Dorpsfilm 1953.

Na de pauze is een dorpsfilm uit 1953 vertoond met de toen voor handen zijnde techniek. De voorzitter hoopt dat de kijker hier veel plezier aan beleeft.