colofon

G. van der Meer

Voorzitter

e-mail: drogisterijgvdmeer@yahoo.com

G. Kuijper

Bestuurslid

e-mail: gerrit.kuijper@gmail.com

M. Broertjes

Vice-voorzitter

e-mail: m.broertjes@quicknet.nl

C. Knops

Bestuurslid

e-mail hobrede@kpnmail.nl

E. Schurink

Secretaris

e-mail ewoutschurink@gmail.com

J.Th. Frikkee

Bestuurslid

e-mail: jan.frikkee@kpnmail.nl

Ereleden: P.W. Kersloot

Ledenadministratie: h.v.oosth.ledenadm@gmail.com

Redactie: N. Frederiks, H. Frikkee,
Eindredactie: G. van der Meer,  E. Schurink
Technische realisatie: E. Schurink
Materialencommissie: J.Th. Frikkee, G. Kuijper, G. van der Meer

Lidmaatschap: bedraagt per 2017 € 15,00 per jaar
Bankrelatie: Rabobank nr. IBAN: NL67 RABO 0354 1797 99, BIC code: RABONL2U, t.n.v H.V.O.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn, onder nr. 40626327
RSIN , fiscaalnummer / BSN: 8056.15.350

Statuten

1. De vereniging heeft ten doel:
a. het behoud en het bevorderen van het dorpseigene van Oosthuizen en omgeving;
b. het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal en roerende zaken, die van belang kunnen worden geacht voor de kennis van de geschiedenis van Oosthuizen, in de ruimste zin van het woord.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten;
b. het uitdragen van kennis op het gebied van het dorpsschoon en de geschiedenis van Oosthuizen;
c. het beschermen van historisch waardevol geachte gebouwen en landschap;
d. alle verdere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

– jaarlijkse uitgave Achteruitkijkspiegel (paperback 144 pagina’s ),
– presentaties historische afbeeldingen en films op verenigingsavonden en andere bijeenkomsten en openbare expositie van uitgewerkte projecten
– permanent archeologisch onderzoek (Etersheim buitendijks)
– wekelijkse werkavonden en –middagen ter onderzoek en voorbereiding activiteiten
– project 100 jaar school in beeld – school- en onderwijszaken 1900 – 2000
– project 500 jaar Grote Kerk Oosthuizen
– project lokale historie in de klas op basisschoolniveau, teneinde de interesse en bewustwording bij jongeren te wekken voor de lokale cultuurhistorie

Beloningsbeleid, geen betaalde leden, uitsluitend vrijwilligers

Financieel overzicht: Klik hier voor het financiële overzicht.

Ons is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dat betekent dat u, als cultuurliefhebber, eenmalige giften, legaten of testamenten, belastingvrij kunt schenken.

Werkruimte: Ambachtsweg 15, 1e verdieping, 1474 HV Oosthuizen
Bezoektijden:
Maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

E-mail: hist.ver.oosth@gmail.com
Telefoon: 0299 401501
Website: www.historischevereningoosthuizen.nl