AVG privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geldt voor grote multinationals als Microsoft, maar ook de Historische Vereniging Oosthuizen dient aan de bepalingen van de AVG te voldoen. Het bestuur heeft daarom een privacyverklaring opgesteld, een reglement waar de vereniging zich aan dient te houden. Uitgangspunt is en blijft dat de persoonsgegevens in beheer bij de Historische Vereniging Oosthuizen gewaarborgd zijn.

Ledenbestand

De penningmeester beheert het ledenbestand en registreert de volgende persoonsgegevens: voorletter(s), familienaam, adres, postcode en woonplaats. Deze ledenlijst wordt uitsluitend gebruikt door de penningmeester voor het verzenden / bezorgen van het jaarboekje de “Achteruitkijkspiegel” en de facturen voor de contributie. Het bestuur voegt daarbij de uitnodigingen voor vergaderingen toe, evt. vergezeld van een nieuwsbrief.

Wijzigingen van persoonsgegevens, zoals verhuizingen, opzeggingen en overlijden worden bij voorkeur telefonisch gedaan. Persoonlijk of per email is ook mogelijk. Deze wijzigingen worden uitsluitend verwerkt door de penningmeester of secretaris. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang van lidmaatschap sprake is; na annulering of overlijden worden de gegevens vernietigd. Leden die na 1 mei 2018 lid zijn geworden wordt gevraagd om een handtekening ter goedkeuring van de opslag van zijn/haar persoonsgegevens.

Bestuursleden en vrijwilligers handelen overeenkomstig de bepalingen van de AVG. Foto’s van personen worden uitsluitend geplaatst met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) en, indien bekend, van gerelateerde betrokkenen bij overlijden van een persoon die op de foto staat. Historische foto’s die zijn geplaatst in het jaarboek de “Achteruitkijkspiegel” vallen niet onder deze regeling. De AVG is niet van toepassing op personen waarvan duidelijk is dat die reeds overleden zijn.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Met betrekking tot de persoonsgegevens hebben alle leden recht op hun vastgelegde informatie, zoals inzage, wijzigingen of wissen “om vergeten te worden”. De persoonsgegevens bij de Historische Vereniging Oosthuizen zijn zowel technisch als organisatorisch beveiligd.

Website en Facebook

Het bestuur van de Historische Vereniging Oosthuizen beheert een website en een pagina op Facebook onder dezelfde naam van de vereniging. De website en de facebookpagina zijn openbaar. Met betrekking tot foto’s van personen en persoonsgegevens geldt, dat die niet geplaatst worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van betrokkene(n) en, indien bekend, van gerelateerde betrokkenen bij overlijden van een persoon die op de foto staat. Wij maken geen gebruik van cookies. De beheerder van de website en facebook van de HVO heeft een adequate internetbeveiliging.

Oosthuizen, 23 mei 2018.

Het bestuur van de Historische Vereniging Oosthuizen.

Gerrit van der Meer, voorzitter.