Oosthuizen, maart 2018

Geacht lid,

Het bestuur van de Historische Vereniging Oosthuizen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de 21ste algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden in café “Seevanck” , Oosteinde 16 te Oosthuizen op maandag 23 april 2018. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

AGENDA

01 Opening door de voorzitter
02 Vaststellen van het verslag van de 20ste algemene ledenvergadering op 25 april 2017
03 Ingekomen stukken en mededelingen
04 Jaarverslag over 2017 van de secretaris
05 Jaarverslag over 2017 van de penningmeester
06 Verslag van de kascommissie (Bart Lansen en Arian Ossebaar)
07 Benoeming kascommissie 2018
08 Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn: Gerrit van der Meer en Gerrit Kuijper
09 Activiteiten in 2018
10 Wat verder ter tafel komt
De mogelijkheid bestaat, dat de onderwerpen van deze agenda nog worden gewijzigd, dan wel dat de agenda wordt aangevuld.
11 Uitreiking Schouderklopje 2017
12 Rondvraag
13 Sluiting

Volgens artikel 9 lid 2 van de statuten hebben de leden het recht, de aanbeveling onder 08 bedoeld, aan te vullen (ondersteund door tenminste 10 leden) met een door henzelf gewenste kandidaat. Een daartoe strekkende voordracht dient minstens 5 dagen voorafgaande aan deze vergadering bij de voorzitter of de secretaris te worden ingediend.

PAUZE

Na de pauze, om ca. 21.00 uur, een fotografische wandeling vanaf Schardam via Etersheim en Oosthuizen naar Hobrede.