Voorwoord

Door Gerrit van der Meer, voorzitter

Beste lezer,

Voor u ligt de Achteruitkijkspiegel van 2017 die weer met veel zorg voor u is samengesteld. Allereerst zult u ontdekken dat deze Achteruitkijkspiegel gedrukt is in een ander soort letter dan voorheen is gebruikt, namelijk het lettertype Calibri. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit lettertype voor veel mensen beter leesbaar is dan de Times New Roman letter die we tot dusver gebruikten. Dan zal het u ook opvallen dat er een acceptgiro bij deze Achteruitkijkspiegel is gevoegd voor de contributiebetaling. Natuurlijk heeft dat zijn reden: meer en meer mensen hebben geen contant geld meer in huis en zijn bovendien steeds lastiger thuis te treffen. Met als gevolg dat onze bezorgers vaak meerdere malen terug moesten naar hetzelfde adres. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor onze nieuwe manier van contributiebetaling. In elk geval wordt het op deze manier voor ons een stuk gemakkelijker.

Ook In deze Achteruitkijkspiegel twee keer een In Memoriam. Voor Ger Bakker en Ina Haan, bestuursleden van het eerste uur die dit jaar overleden. Bovendien hebben we afscheid moeten nemen van Trees Haremakers en Siem Chattellon, twee leden die regelmatig de club opzochten om ons van historische gegevens te voorzien. Trees heeft ons veel documenten over ons werkgebied nagelaten waar we haar zeer dankbaar voor zijn. Siem deed hetzelfde over Etersheim. We zullen beiden missen.

In de loop van dit jaar is de bestuurssamenstelling gewijzigd. In de Colofon kunt u lezen dat Mariska Broertjes vice-voorzitter is geworden en Ewout Schurink het secretariaat voor zijn rekening is gaan nemen. Henri Posno heeft het bestuur na ruim 12 jaar verlaten . Na zijn knieoperatie en de daarop volgende revalidatieperiode gaf hij te kennen zich niet meer voldoende te kunnen motiveren voor zijn veel omvattende taak bij onze vereniging. We bedanken hem voor zijn inzet, vooral op het gebied van de automatisering. Nick Ruiter uit Hobrede en Dolf van Munster uit Oosthuizen hebben die taak inmiddels voor hun rekening genomen. Nick gaat het bestandsbeheer verder vorm geven en Dolf ontfermt zich over een nieuwe website en de inmiddels in werking gestelde Facebookpagina. Kijkt u ook eens naar mooie foto’s uit ons archief. In de bovenbalk even intikken Historische Vereniging Oosthuizen en u vindt ze snel.

Onze huisvesting blijft ons zorgenkindje. We beschikken over een mooie ruimte boven Rijschool Vlaar op het bedrijventerrein van Oosthuizen. En hoewel we absoluut niet het onderste uit de kan moeten betalen wordt dat op termijn financieel toch te bezwaarlijk. Om die reden was de contributieverhoging helaas onontkoombaar. We blijven hoe dan ook nog steeds opteren voor een ruimte in het voormalige gemeentehuis. Maar inmiddels is daar de Afdeling Burgerzaken van onze nieuwe gemeente tijdelijk neergestreken. Voorlopig nog even geduld dus…

Omdat een groot gedeelte van ons archief sinds de verhuizing nog staat ingepakt konden we het afgelopen jaar iets minder actief zijn dan normaal het geval is. Wél wordt er onveranderd hard gewerkt aan de komende expositie Honderd Jaar School In Beeld. De gegevens hiervoor worden al een aantal jaren bij elkaar geraapt door een werkgroep van wisselende samenstelling. De meeste schoolfoto’s van Oosthuizen, Etersheim en Hobrede zijn inmiddels voorzien van namen, geboortedata en patroniemen, hetgeen betekent: zoon/dochter van… Wij hopen met dit soort exposities de interesse voor de historie van ons werkgebied op onze jongeren over te brengen. Omdat ook onze vereniging te maken heeft met vergrijzing en overlijden, met als gevolg een iets teruglopend ledental , zijn jongeren die zich als nieuw lid aanmelden zeer welkom.

In samenwerking met de Stichting Oude Hollandse Kerken bevat deze Achteruitkijkspiegel artikelen over het 500 -jarig bestaan van de Grote Kerk van Oosthuizen (1518-2018). Het was voor ons een must om aan dit heuglijke feit aandacht te schenken. Maar ook hebben en houden we de meest recente historie in het vizier.

Zo is de naam De Groote Molen voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Oosthuizen door onze vereniging aangedragen. Op de plaats waar nu de MFA staat heeft een grote molen gestaan die het omringende gebied droge voeten moest bezorgen. Op die plaats stroomde de oude veenrivier de IJe via de Kromme Die in de Wijzend en ligt de driehoek de Groote Molensloot en de Jan Man sloot. Een passender naam was er voor die nieuwe MFA dus niet te vinden! Mijn medebestuursleden ben ik dankbaar voor hun inzet en vastberadenheid waarmee ze onze vereniging draaiende houden. In onze naaste omgeving zien we immers dat historische verenigingen het zwaar hebben om naar behoren te kunnen blijven functioneren. Bestuur en leden zullen er steeds blijvend de schouders er onder moeten zetten om onze prachtige vereniging die zoveel waarde heeft voor deze omgeving, op de langere termijn draaiende te kunnen blijven houden. Doorpakken !!! Is in deze het sleutelwoord. Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Achteruitkijkspiegel.

Bij de voorplaat

De Grote Kerk in Oosthuizen letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers. Deze mooie foto is gemaakt door Yvonne Jonkman en die is niet zomaar gekozen. Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al memoreerde, bestaat de Grote Kerk in 2018 maar liefst 500 jaar, verreweg het oudste gebouw van het dorp.

En dat is toch wel iets heel bijzonders, al vijf eeuwen bepaalt deze kerk het aanzicht van Oosthuizen. Hoe is het de inwoners vergaan in goede en slechte tijden? U leest het in verschillende artikelen over deze periodes. En wat voor data staan er nu eigenlijk op die interessante rouwkassen die aan de muren hangen? Die geheimzinnige grafkelder, is die nog als zodanig in gebruik? Wij leggen het uit.